augusti 26, 2019

Om vi vill uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 behöver vi innovera!

Projektets huvudsyfte faller under mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur: Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation och delmål 9.1: Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer.

Om vi vill uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 behöver vi innovera!

Projektets huvudsyfte faller under mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur: Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation och delmål 9.1: Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer. I beskrivningen av delmålet, Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla ser vi att PM på ett nytt sätt kommer bidra till inkluderande infrastruktur. PM kommer ge möjligheten till fler att tillgå dagens befintliga infrastruktur utan att bygga ut ny infrastruktur eller öka antalet bilar, vilket projektet anser ingendera vara hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer.

Under delmål 1.4 Lika rätt till egendom, grundläggande tjänster, teknologi och ekonomiska resurser finner vi begreppet grundläggande tjänster. I Regional serviceplan för Norrbotten (RSP) beskrivs samordning av transporter och tillgänglighet till paketleveranser som två grundläggande tjänster för utveckling av landsbygder. En av indikatorerna för att följa upp Agenda 2030 mål 1 är hur många hushåll som har tillgång till grundläggande service.

Trafikverket har tagit fram en strategi för hållbart transportsystem där de bl.a. lyfter vikten av att transportsystemet är säkert, tryggt, jämställt, har god tillgänglighet och användbarhet för alla grupper i samhället.

Jämställdhetsmålet 5.B Stärk kvinnors roll med hjälp av teknik. Det är väl beforskat att män ofta har tillgång till bil och kvinnor oftare använder kollektivtrafik och därför kan vi säga att PM kommer gynna kvinnors möjligheter att färdas i samhället, samt att hämta sina paket. Tjänsten kommer att utvecklas så att den är användbar för både kvinnor och män.

Om vi lyckas uppnå dessa mål, hur ser samhället ut då på lång sikt? Läs mer om våra effektmål här.