augusti 26, 2019

Ökad trängsel i storstad och sämre service i glesbygd. Hur löser vi problemen på systemnivå?

Tilltagande trängsel och sviktande underlag försämrar tillgängligheten i storstad respektive glesbygd till nackdel för samtliga medborgare, företag och den regionala ekonomin. Såväl gods- som persontrafik drabbas.

Ökad trängsel i storstad och sämre service i glesbygd. Hur löser vi problemen på systemnivå?

Tilltagande trängsel och sviktande underlag försämrar tillgängligheten i storstad respektive glesbygd till nackdel för samtliga medborgare, företag och den regionala ekonomin. Såväl gods- som persontrafik drabbas. Stor onödig överkapacitet avlöses av kortare perioder av geografiskt koncentrerad trängsel samt stora svårigheter att möta efterfrågan på resor och transporter vid låg efterfrågan. Ur konsumentsynpunkt svarar transportsektorn inte upp mot rimliga krav på besked och garantier gällande rese- och leveranstider, bekvämlighet och pålitlighet.

Problemen bottnar i att transportsektorn som den nu är organiserad utgör ett ineffektivt och ostyrbart system med bristande samordning mellan infrastruktur och fordonsflotta. Komplexiteten förstärks dessutom av att transportslagen är skilda åt såväl operativt som policymässigt trots att de höggradigt påverkar varandra.

Bristande systemsyn och innovationsbenägenhet hos myndigheter, särskilt gällande digitala lösningar samt starka lobbygrupper bidrar till svårigheterna. Även en skepsis hos trafikanterna att dela sina företags- och persondata begränsar reformförmågan. Generellt och i synnerhet i glesbygder är det ökade beroendet av bil ett växande problem för de som saknar tillgång till sådan, samtidigt som kostnader för den kollektiva trafiken ökar.

De förändringar som sker och förutspås inom transportsektorn med uppkopplade, delade och elektrifierade fordon leder inte automatiskt till ett optimalt trafiksystem eller att Agenda 2030-målen stöds. Om nya utvecklingar ska stödja politiskt beslutade mål som Agenda 2030 måste den infogas i det samlade transportsystemet under hänsynstagande till förorsakad trafik, latent efterfrågan och andra fenomen som beror på transportsystemets komplexa karaktär.

En god tillgänglighet till hållbara leveranser och posttjänster är avgörande för att integrera det lokala näringslivet i den nationella och globala ekonomin, skapa attraktivitet och sysselsättning, öka konkurrenskraften samt bevara social och territoriell sammanhållning. Användarna av posttjänster kräver kvalitet, flexibilitet och tillförlitlighet; då detta leder till färre vardagsmoment och enklare livspussel för kvinnor och män samt bidrar till bättre hälsa och livsvillkor.

Postmarknaden förändras och regelverket behöver tydligare utgå från att posttjänster av god kvalitet tillgodoser olika användarbehov.

Enligt 3 kap. 4 § postlagen ska tillgången till den samhällsomfattande posttjänsten tillförsäkras genom upphandling, om det är nödvändigt med hänsyn till kostnaderna för att tillhandahålla tjänsten.

Men att införa upphandlingar kräver kunskapsuppbyggnad och flernivåsamverkan inom posttjänster, digitala plattformar samt utveckling av hållbara, kostnadseffektiva och användaranpassade leveranstjänster.

Läs mer om hur vi jobbar med innovation för att lösa dessa problem.