november 3, 2021

Nyhetsbrev november 2021

Predictive Movement är en samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens (AI).

Nyhetsbrev november 2021

Predictive Movement syftar till att skapa en digital plattform som blir en samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens (AI). I första etappen ska projektet lösa samhällsutmaningen med paketleveranser på landsbygden. Längre fram siktar projektet på att optimera tillgänglighet och framkomlighet i storstadsmiljöer. Predictive Movement är ett projekt finansierat av bland annat Vinnova och Trafikverket. I projektet ingår en region, fyra kommuner, ett universitet, myndigheter samt aktörer inom digitalisering och trafik/logistik. En viktig drivkraft i projektet är klimatfrågan och att minska utsläppen från vägtrafiken.


Predictive Movement närvarar vid Trafikverkets ITS-konferens 2021

Den 16 november arrangerar Trafikverket en digital konferens om ITS – intelligenta transportsystem och tjänster. Transportsystemet blir allt mer uppkopplat och sammanlänkat. För att få ut nyttorna i form av ett mer effektivt och hållbart transportsystem ställs högre krav på samverkan och samarbeten mellan fler aktörer. Konferensen inleds av Trafikverkets generaldirektör, Lena Erixon, och under dagen diskuteras bland annat EU-lagstiftningens påverkan och möjligheter samt regelverk och utmaningar för digitaliseringen.

Närvarar gör också Predictive Movements projektledare Johanna Lindberg, i egenskap av talare. ITS-konferensen streamas digitalt för anmälda deltagare mellan klockan 09:00-11:00, tisdagen den 16 november.


Predictive Movement och Länstrafiken i Norrbotten

Ökad turism och stora industrisatsningar i Norrland ökar behovet av kollektivtrafik. Idag består den kollektiva trafiken av många halvtomma bussar och vagnar. Trots denna överkapacitet upplever resenärerna att kollektivtrafiken inte uppfyller rimliga krav på turtäthet och tillförlitlighet. Behovet av färdtjänst är hög och förväntas öka. Utifrån dessa utmaningar samarbetar Predictive Movement med Länstrafiken i Norrbotten (LiN) för att få till en samordning mellan samhällsbetalda och kommersiella resor.

Johanna Lindberg, projektledare på Predictive Movement, kommenterar:

Hur arbetar Predictive Movement med Länstrafiken i Norrbotten?
Vi har under ett års tid planerat en samverkan med Länstrafiken i Norrbotten. Denna samverkan har landat i att LTU (Luleå Tekniska Universitet) sökt finansiering från Vinnova i samverkan med Länstrafiken i Norrbotten (LiN). Det enda sättet att genomföra Predictive Movement i stor skala är att samverka med samhällets olika aktörer. Det digitala sättet att tänka där all samordning är möjlig stöds inte av dagens arbetssätt, lagar, regler och affärsmodeller. I dag finns det exempelvis ingen samverkan mellan betalande taxikunder och samhällsbetalda kunder, däribland färdtjänst. Vi hoppas att Predictive Movement ska lösa dessa knutar.

Vad har projektet för mål?
Projektet har som mål att anropsstyrd kollektivtrafik (Demand Respons Transport, DRT) i pilotkommunerna inkluderar alla tillgängliga trafikslag för bästa service till boende på landsbygden. Projektet är ett samarbete av tre forskningsgrupper på LTU (Informationssystem, Entreprenörskap och Innovation samt Arkitektur) och Länstrafiken i Norrbotten.

Vad ser ni för utmaningar?
De största utmaningarna är att få ut information om att ett försöksprojekt rullar, och att få med folk som vill använda Predictive Movement för att dela sina transporter i glesbygden.


Abstract presenteras vid Transportforum 2022

Transportforum planeras att genomföras 12-13 januari 2022 i Linköping. Med anledning av konferensen presenterar Wiebke Reim och Johanna Lindberg, bägge vid Luleå Tekniska Universitet samt Predictive Movements arbetsgrupp, ett abstract.

I abstractet presenteras den studie där Predictive Movement använts som samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av AI, blockchain och ruttoptimering – med stöd av en digital tvilling.

Syftet med studien är att vidareutveckla cirkulära affärsmodeller för en plattform-baserad och konkurrensneutral samordning av transporter mellan aktörer på olika nivåer. Transportsektorn står nämligen inför stora utmaningar, bland annat tilltagande trängsel och vikande underlag. Den hållbara aspekten avseende klimat, miljö, hälsa och finansiering problematiseras också, samt den ovissa effekten av delade, elektrifierade och autonoma fordon. Genom att kombinera en digital plattform som Predictive Movement uppstår möjligheten till ytterligare samordning i transportsektorn.

Resultatet av det första pilotprojektet visade att utmaningarna ligger i affärsmodellen och regleringar, inte i själva tekniken. De berörda aktörerna är överens om att Predictive Movement kan förbättra servicegraden på landsbygden, och samtidigt skapa möjligheter för minskad miljöpåverkan.


Predictive Movement antaget till Sweden Innovation Days 2022

Predictive Movement kommer att delta under Sweden Innovation Days 2022 – The Matchmaking som arrangeras 17-20 januari 2022 av Ignite Sweden, Vinnova, Energimyndigheten och AI Sweden. Syftet med eventet är att länka samman startups med etablerade företag och kapital. Nästa upplaga sker helt online och 10 länder närvarar: Sverige, Kanada, Brasilien, Frankrike, Tyskland, Indien, Israel, Japan, Sydkorea och USA. Den här gången fokuseras det på de globala målen, och innovationslösningar som syftar till att uppfylla dessa premieras.

Under de 4 dagarna arrangeras över 500 möten (fler än någonsin tidigare); 90+ svenska och internationella företag och organisationer möter 150+ startups.


Om Predictive Movement

Bakom Predictive Movement står en rad offentliga och privata aktörer. Här kan du läsa mer om vilka som ingår i projektet och vad varje aktör bidrar med.

Predictive Movement