maj 12, 2020

Nyhetsbrev maj 2020

Predictive Movement är en samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens (AI).

Nyhetsbrev maj 2020

Välkommen till en värld av klimateffektiva transporter!

Du som får detta nyhetsbrev kanske står helt frågande till vad Predictive Movement är. Eller så har du träffat på oss under åren. Predictive Movement har nämligen funnits som idé sedan flera år tillbaka. Idén är att bygga en digital plattform som löser en rad olika utmaningar som transportsektorn och transportpolitiken står inför. Vi beskriver plattformen som ”en samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens”.

Sedan årsskiftet har vi finansiering från Vinnova och Trafikverket och partnerskap med en rad offentliga och privata aktörer. Så nu har plattformen äntligen börjat byggas!

Vi som står bakom Predictive Movement är värderingsdrivna. Vi vill minska klimatutsläppen. Vi vill minska trängseln i storstäderna. Vi vill öka tillgängligheten på landsbygderna. Därför står vår dörr alltid öppen för dig som vill hjälpa oss att nå dessa mål – oavsett om du är politiker, transportör eller bara har två händer som är redo att jobba för att nå en värld av klimateffektiva transporter.

Anders Gullberg
Docent verksam vid KTH och Urbancity, initiativtagare till Predictive movement

Christian Landgren
VD för Iteam, initiativtagare till Predictive movement


20 miljoner i finansiering rivstartar Predictive Movement

Sedan årsskiftet står det klart att Vinnova finansierar Predictive Movement – forskningsprojektet som ska bygga ”en samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens”. Nu under våren har även Trafikverket fattat beslut om medfinansiering.

Projektets huvudfinansiärer är därmed Vinnova, Trafikverket och Region Norrbotten. Största finansiär är Vinnova som i december 2019 beslutade bifalla Predictive Movements ansökan inom utlysningen ”Steg 2 Samverkansprojekt inom programmet Utmaningsdriven innovation”. Beslutet motiveras bland annat med följande:

”Ansökan bedömdes presentera en intressant lösning med stor potential där projektets framgång kan få positiva effekter på flera samhällsutmaningar och i synnerhet gällande utsläpp i samband med transportlogistik.

Utöver projektets huvudsakliga syfte och mål bedömdes även potentialen i nya affärsmodeller vara särskilt intressant och projektgruppen ansågs även vara väl sammansatt givet den plan för genomförande som presenterades.”

Förutom finansiärerna ovan, som står för merparten av finansieringen, bidrar även övriga ingående projektpartners med egna medel.

Projektet ska pågå under två år och startades den 1 januari 2020. Projektledare är Karl Andersson och Johanna Lindberg som båda är verksamma vid Luleå Tekniska Universitet. Plattformen kommer att byggas av Iteam, vars VD Christian Landgren kommenterar beviljandet så här:

“Samhället behöver hitta nya sätt att samarbeta kring digital innovation för att nå sina mål. Detta projekt är ett utmärkt exempel på just det. Genom nära samarbete mellan regioner, kommuner, akademi och näringsliv hoppas vi att detta projekt ska kunna visa att det går att utmana globala krafter genom lokal samverkan, och lösa riktigt stora samhällsproblem med digital innovation och öppen källkod.”

Övriga partners är: A Beautiful Soup, Argomento GIS & IT Affärsutveckling, Arjeplogs kommun, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Ljusdals kommun, Region Norrbotten, Pajala kommun, Sveriges Paketombud, Trafikverket, Urbancity samt Västerviks kommun.


Vad är Predictive Movement?

Predictive Movement syftar till att skapa en digital plattform som blir en samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens (AI). I första etappen ska projektet lösa samhällsutmaningen med paketleveranser på landsbygderna. Längre fram siktar projektet på att optimera tillgänglighet och framkomlighet i allt från storstadsmiljöer till landsbygder. Predictive Movement är ett projekt finansierat av bl a Vinnova och Trafikverket. I projektet ingår en region, fyra kommuner, ett universitet, myndigheter samt aktörer inom digitalisering och trafik/logistik.

En viktig drivkraft i projektet är klimatfrågan och att minska utsläppen från vägtrafiken.

Här kan du läsa om hur Predictive Movement fungerar.


Möt Predictive Movements projektledare

Karl Andersson är norrlänningen som bytte IT-branschen mot IT-forskningen. Hans akademiska bana har tagit honom till platser som Columbia University i New York och National Institute of Information and Communications Technology i Tokyo. Idag är han biträdande professor vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) och forskningsområdet är distribuerade datorsystem.

Johanna Lindberg har en mångfacetterad bakgrund. Just nu skriver Johanna en doktorsavhandling om informationssystem samtidigt som hon arbetar som projektledare vid LTU. På CV:t står det även att hon jobbat som bredbandskoordinator för Region Norrbotten, att hon är professionell seglare och restaurangägare i Åre.

Karl och Johannas vägar har korsats i arbetet med Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) där de båda ingår i ledningen. Det är i denna egenskap de också projektleder Predictive Movement.

Hur skulle ni beskriva PM?
Johanna: Predictive Movement är framtiden som visar att det digitala kan göra det vi intuitivt tänker. I princip så ska jag kunna åka med den där bilen som ändå åker förbi mig när jag tänkt åka någonstans. PM gör detta säkert och förutbestämt.”

Karl: ”Jag brukar säga att Predictive Movement etablerar en digital plattform som mäklar behov och utbud runt fysiska transporter, både för personer och varor.”

Varför är PM så viktigt?
Karl: ”Predictive Movement är viktigt av så många skäl! Dels behöver vi få ned skadliga utsläpp från trafiken som onödiga transporter orsakar. Dels behöver vi skapa bättre förutsättningar för människor att bo, leva och verka i mera glest befolkade delar av landet och där ha samma möjligheter som andra att transportera sig själva och nödvändiga varor.”

Vad vill ni uppnå med projektet?
Johanna: ”Syftet med projektet är att etablera plattformen, genomföra pilottester på några utvalda orter och hitta en väg framåt hur vi kan skala upp lösningen för både tät- och glesbefolkade områden.”

Vad är prio för projektet att göra under första tiden?
Karl: ”Vi kommer arbeta väldigt fokuserat med plattformsdelen under första delen av projektet. Parallellt arbetar vi med en studieverksamhet och dokumenterar behoven både på samhällsnivå och mera detaljerat kring vår digitala lösning. Kommunikationsfrågorna är också prioriterade där vårt duktiga kommunikationsteam arbetar målinriktat med att ta fram en målgruppsanpassad och relevant kommunikation för projektets intressenter.”

Har Coronakrisen ökat behovet av PM? På vilket sätt?
Johanna: ”Ja, verkligen! Plattformen skulle exempelvis kunna vara grunden för någon som vill utveckla en app för att hjälpa till att samordna leveranser av matlådor från restauranger och livsmedel från lanthandlare där servicen med hemleverans inte finns idag.”

Karl: ”Den lösning projektet utvecklar är högintressant för det läge vi befinner oss i just nu då behovet av varutransporter och olika typer av hemkörningar ökat markant.”

Varför är LTU engagerade i PM?
Karl: ”För LTU är projekt som stödjer utvecklingen mot ett mera hållbart samhälle på ett banbrytande sätt, gärna med digitalisering som grund, alltid intressanta. Predictive Movement är ett klockrent exempel på detta och stödjer ju dessutom landsbygdsutveckling på ett väldigt bra sätt!”

Johanna: ”Vi har tidigare visat i undersökningar att effektiva transporter är ett av de största behoven landsbygdsbor har för ett gott liv. Då är det självklart att vi är intresserade av forskning kring en digital plattform som på ett innovativt sätt samordnar transporter på landsbygder.”


Är du aktör inom pakettransporter?

Predictive Movement har beviljats finansiering från Vinnova, Trafikverket och Region Norrbotten för att bygga en pilot av plattformen. Detta kommer att ske i samarbete med Region Norrbotten och kommunerna Arjeplog, Ljusdal, Pajala och Västervik – samt med transportörer och andra aktörer inom paketleveranser i berörda områden.

Vi är medvetna om att alla är mycket noggranna med hur deras data används – det är vi också. Syftet med Predictive Movement är inte att sprida eller kapitalisera på data, utan att skapa större värden för både transportörer och samhället – med bibehållen integritet.

Låt oss berätta mer! Är du verksam inom dessa områden och vill veta mer om projektet, kontakta oss via e-post info@predictivemovement.se.


Om Predictive Movement

Bakom Predictive Movement står en rad offentliga och privata aktörer. Som idé har vi funnits i flera år. Sedan årsskiftet har vi finansiering från bland andra Region Norrbotten, Vinnova och Trafikverket.

Här kan du läsa mer om vilka som ingår i projektet och vad varje aktör bidrar med.

Predictive Movement