augusti 26, 2019

Digital samägd plattform som börjar i liten skala och utvecklas tillsammans med marknadens aktörer

Vi utvecklar en digital, multimodal plattform tillrättalagd för proaktiv, koordinerad information, prissättning och andra incitament för lokala transportsektorers bastjänster.

Digital samägd plattform som börjar i liten skala och utvecklas tillsammans med marknadens aktörer

Vi utvecklar en digital, multimodal plattform tillrättalagd för proaktiv, koordinerad information, prissättning och andra incitament för lokala transportsektorers bastjänster. En sådan plattform, ska driftas bäst i icke kommersiell regi och med offentlig medverkan, öppen för alla, men utan obligatoriskt deltagande. Den kommer ha potential att drastiskt öka effektiviteten och leverera bättre tjänster. Knappa resurser i glesbygd tas tillvara och överkapacitet i storstad skalas ner. Samverkan mellan olika professioner och trafikanter underlättas. Vi börjar i liten skala, ett case med begränsad komplexitet, men med nytta för användarna som drivkraft redan från början.

Tillgång och efterfrågan matchas genom en smart motor som ligger bakom befintliga partners appar och systemlösningar.

Strukturella faktorer som legala hinder står i vägen för att fullt ut exploatera plattformens potential med operativ samverkan mellan myndighetsnivåer och dynamisk prissättning tänkbar som växling mot den på sikt krympande bensinskattebasen för användning av gator och vägar varierande i tid och rum och efter fordonstyp.

Men redan med rådande lagstiftning är det möjligt att påtagligt förbättra trafiksituationen, samspelet mellan transportslagen, mellan fordon och infrastruktur samt uppgradera de tjänster som erbjuds trafikanterna.

All lyckad innovation börjar i liten skala

Arbetet inleds därför med ett första konkret och handfast moment där plattformsbygget drivs och prövas så långt det är möjligt med nuvarande regler, men läggs tillrätta för ett andra och mer visionärt moment som förutsätter förändrad lagstiftning.

Detta arbete kan, efter projektets avslut, fortsätta att utvecklas och spridas såväl in- som utrikes. Med precisare överenskommelser mellan transportsektorns parter blir de tjänster som produceras/konsumeras meningsfullt uppföljningsbara, vilket ökar möjligheterna att på plattformen fortlöpande skapa innovationer drivna av efterfrågan och politiskt formulerade mål. Detta förutsätter en integritetssäker hantering av person-, myndighets- och företagsdata, till exempel genom blockkedjeteknik.

Den föreslagna innovationen är höggradigt beroende av politiska beslut varför politiker och andra beslutsfattare kommer att inbjudas att medverka i problemformulering och att fortlöpande ta del av resultaten.

De närmaste åren kommer regelverket att behöva förändras, i Sverige och i många andra länder, för att möta samhällets, företags och privatpersoners förändrade behov av hållbara leveranser och tillförlitliga posttjänster. Regleringsbrev, förordningar och föreskrifter behöver ses över och smarta samverkansformer behöver utvecklas. Denna institutionella innovation kommer att bidra till att länsstyrelserna, i samverkan med regioner och kommuner, kan utforma och genomföra statliga insatser i områden där marknadsaktörer inte tillgodoser användarnas behov av posttjänster.

Strukturell innovation som utgår från hållbarhet och effektivitet

Den fjärde industriella revolutionen, med fordon uppkopplade mot Internet, spårbara och möjliga att nå och påverka i realtid, öppnar helt nya möjligheter inom transportsektorn. Dessa har hittills exploaterats av privata företag som optimerar sina affärsintressen. Genom att utveckla institutionella lösningar som balanserar samhällsintressen, sådana som kommer till uttryck i Agenda 2030, med kommersiella intressen, önskar vi öppna för en utveckling som i grunden stöper om transportsektorns utvecklingslogik och hur denna samspelar och inverkar på andra samhällssektorer. Detta vill vi göra med ett landsbygdsperspektiv och med ett fokus på varudistribution, som är en marknad som snabbt ökar, men med dålig lönsamhet på landsbygder.

Projektets institutionella innovation bidrar till en ny marknadslogik med fokus på hållbarhet, flödeseffektivitet och användaranpassning; där utmaningarna hanteras inom en smart samverkan mellan offentliga och kommersiella aktörer, med ett förnyat regelverk.

Läs mer om hur vi använder oss av AI och öppen källkod för att lösa de tekniska utmaningarna.