augusti 26, 2019

Samhällsnytta - hur ser samhället ut år 2030 med Predictive Movement?

Vilka effekter kan Predictive Movement ha på samhället på kort, medellång och lång sikt?

Samhällsnytta - hur ser samhället ut år 2030 med Predictive Movement?

När projektet nått slutet av Steg 2 (år 2021), kommer fem olika mål att vara uppnådda:

 1. Sammanställning av producenters, användares och andra intressenters önskemål och krav i förhållande till den digitala plattformen, kvantitativt och kvalitativt. En lista med konkreta önskemål och krav gällande resor och transporter på landsbygd och i städer har tagits fram, publicerats och relaterats till de funktioner som en digital plattform kan erbjuda. Till denna lista fogas ett dokument med mätbara utvärderingskriterier. Utöver traditionella mått gällande ekonomi, tidseffektivitet, tjänstepenetration och -frekvens inkluderas även kvantifierade samhälls- och jämställdhetseffekter. Resultaten publiceras i en rapport eller ett white paper och vid projektets slut har de anammats och vunnit spridning.
 2. En digital multimodal plattform, en marknadsplats för lokala transport-sektorers bastjänster har utvecklats och testats i fyra kommuner, Pajala, Arjeplog, Ljusdal och Västervik. Lösningar och koncept utvecklas tillsammans med producenter, användare och offentliga aktörer. Samtidigt undersöks hur olika användarkategorier påverkats. Utvalda privatpersoner och företag har testat plattformen och resultaten dokumenteras enligt punkt 1 ovan. Plattformens potential tas tillvara att bidra till attraktiva och konkurrenskraftiga landsbygdsregioner genom snabbare och effektivare och mer jämställda resor och transporter.
 3. Utveckling och beskrivning av nya affärsmodeller och marknadsstrukturer inom nuvarande regelverkets ramar. Insikter om nya värdekedjor, affärsmodeller, ekonomiska analyser av transportmarknaden har lett till nya konkreta innovativa sätt att använda den digitala plattformen. Dessa har etablerats, dokumenterats och vunnit spridning samtidigt som önskvärda regelförändringar framstår i tydlig dager. Implementering av plattformen i storstadsmiljö, till exempel Kista i Stockholm, har förberetts. Slutsatser om alternativ gällande digitala plattformars ägarskap, utveckling och förvaltning presenteras och sprids.
 4. Konkretiserat förslag på ny reglering. Predictive Movement har sammanställt konkreta förslag på förändrad lagstiftning, förändrade regler och ändrade rutiner och samverkansformer inom den offentliga verksamhetens olika nivåer samt om eventuellt standardisering som kan komma att behövas för skalning och fortsatt utveckling. Dessa förslag har dokumenterats och sprids till relevanta intressenter och beslutsfattare.
 5. Samhällseffekter. I slutet av 2021 har Predictive Movement fått en konkret och mätbar effekt på beslutsfattare och transportmarknadens aktörer. De stora potentiella effekterna vid en uppskalning på samhällsmål som Agenda 2030, med fokus på jämställdhet och ekonomiska värden på landsbygden har blivit allmänt kända.

  Predictive Movement har fått status som ett efterföljansvärt exempel och fungerar som en katalysatorer för liknande projekt. Det har fått stor spridning i medier och drar till sig uppmärksamhet genom sin webbsida, aktiviteter i sociala media, deltagande i internationella konferenser och uppvaknande hos politiker, andra makthavare och olika intressenter.

Framtida potential i steg 3

I projektets Steg 3 (år 2024), tar vi de fyra proof-of-concept-piloterna vidare och bygger och validerar konceptet i en större skala. Slutet av en framgångsrikt Steg 3 (år 2024) karaktäriseras av följande:

 1. Den digitala plattformen utgör ett nav i det lokala transportsystemet och innebär ett nytt sätt att organisera en samhällssektor. På många ställen i Sverige, också i komplexa storstadsmiljöer som till exempel i Kista i Stockholm, har den utvecklats till en gemensam angelägenhet och mötespunkt. Den fungerar som en gemensam kommunikations- och transaktionsyta för lokala transporter en digital marknadsplats för person- och godstransporter och ett öppet ekosystem för samverkan och saminnovation mellan offentlig verksamhet, transportproducenter och användare, privatpersoner lika väl som företag.
 2. Den digitala plattformen möjliggör att i realtid optimera det samlade transportsystemet med dess olika komponenter och aktörer. Det handlar om offentliga och privata producenter, mellanhänder, samt övriga användare. Nya rurala och urbana transportföretag, inklusive de som lanserar nya autonoma lösningar, ansluter sig till plattformen och drar nytta av dess unika funktioner.

  Kommersiella marknadstransaktioner har genomförts genom den nya plattformen. Traditionella transporttjänsteleverantörer positionerar aktivt sina affärer gentemot den nya marknaden som tar form.
 3. Den digitala plattformen som utvecklats har validerats i större skala och på flera platser. Lösningen blir accepterad och förmår lösa verkliga, relevanta och aktuella effektivitetsproblem inom transportsektorn och i samhället i stort. Myndigheter som medverkar bevakar att samhälleliga intressen som jämställdhet, klimatutmaningar och målen i Agenda 2030 intar en central roll i den algoritmiska optimering av transportsektorn som sker genom plattformen.
 4. Den nya plattformen blir internationellt uppmärksammad som ett potentiellt betydande bidrag till att nå FNs hållbarhetsmål. Svenskt näringsliv förbereder export och internationell lansering av nya produkter och tjänster för transportsektorn som den nya plattformen möjliggör i urbana och rurala miljöer, i globala nord och syd. Samtidigt drar innovationen till sig utvecklare och investerare från hela världen som vill bygga nya lösningar på den första transportplattformen i sitt slag.
 5. Jämställdheten mellan kvinnor och män har kraftigt förstärkts då de på plattformen medverkande myndigheterna prioriterar detta mål.

Ännu längre i framtiden - år 2030

Fem år efter projektets steg 3 avslutas (kring år 2030), ser vi följande effekter:

 1. Sättet att tänka transporter och mobilitet som tjänster för att skapa tillgänglighet är allmänt accepterat. Det handlar inte längre om fordon i olika transportslag som konkurrerar med att producera snabba och stora fysiska förflyttningar. Detta synsätt är på väg att förändra transportsektorn samt hur städer och landsbygd utvecklas globalt. Avgörande är insikterna att transportsektorn som ett komplext system med extremt decentraliserat och okoordinerat men ändå starkt ömsesidigt beroende beslutsfattande, nu blivit möjlig att optimera efter samhällsmål och användarnas intressen med hjälp av digital plattformsteknik.
 2. Transporter av människor och gods drar i snabbt växande omfattning nytta av den digitala plattformens helt nya funktioner. Processen som i grunden ställer om lokala transportsystem och förbättrar användarnas situation tar fart. Transporter karaktäriseras nu av hög effektivitet, stor tillförlitlighet, dramatiskt förbättrad tillgänglighet på landsbygden liksom i städerna.
 3. Nya tjänster utvecklas. I symbios med utvecklingen av autonoma transporter (på land och i luften), uppstår nya transporttjänster möjligen först på landsbygden, senare i städer. Det är tjänster vars utveckling inte hade varit möjlig att ens föreställa sig, än mindre skapa, utan den digitala integrerande roll som den digitala plattformen möjliggjort.
 4. Entreprenörskap och företagsamhet på landsbygden och andra geografiska områden som den nuvarande urbaniseringen och globaliseringen missgynnat upplever en påtagligt förbättrad konkurrenskraft. Den nya marknadsplatsen sätter punkt för en trend mot minskad effektivitet i hela transportsektorn och ökade kostnader och försämrad service i perifera områden.
  Ett stort internationellt genomslag. Det nya konceptet som plattformen initierat och representerar har blivit dominerande och bidrar i hög grad till utvecklandet av städer och regioner som tar tillvara de möjligheter som ny teknik och nya organisationsformer har öppnat för.
 5. Digitalisering, innovation och klimatomställning -Sveriges nationella mål främjas. Sverige har ambitioner att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, vara en av de första klimatneutrala välfärdsnationerna och som en av de främsta bidra till omvälvande innovationer. Predictive Movement har bidragit till att dessa nationella mål har uppfyllts.